Generator plików .gitignore

Co to jest plik .gitignore?

Jest to plik zawierający nazwy lub wzorce nazw katalogów i plików, które nie powinny znajdować się w repozytorium GIT'a.
Są to między innymi pliki generowane przez IDE - w przypadku InteliJ IDEA jest to katalog .idea oraz plik z rozszerzeniem *.iml.

Generator plików .gitignore

Na stronie https://www.gitignore.io/ istnieje możliwość wygenerowania zawartości plików .gitignore dla konkretnych narzędzi, IDE czy frameworków.
Np. dla projektów, które korzystają z maven'a, a programiści pracują w Intelij IDEA generowany jest następujacy plik.
Może istnieć potrzeba odkomentowania (usunięcia znaku # z początku linii) niektórych reguł w zależności od projektu.

gitignore-example

 1# Created by https://www.gitignore.io/api/maven,intellij
 2
 3### Maven ###
 4target/
 5pom.xml.tag
 6pom.xml.releaseBackup
 7pom.xml.versionsBackup
 8pom.xml.next
 9release.properties
10dependency-reduced-pom.xml
11buildNumber.properties
12.mvn/timing.properties
13
14### Intellij ###
15# Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio and Webstorm
16
17*.iml
18
19## Directory-based project format:
20.idea/
21# if you remove the above rule, at least ignore the following:
22
23# User-specific stuff:
24# .idea/workspace.xml
25# .idea/tasks.xml
26# .idea/dictionaries
27# .idea/shelf
28
29# Sensitive or high-churn files:
30# .idea/dataSources.ids
31# .idea/dataSources.xml
32# .idea/sqlDataSources.xml
33# .idea/dynamic.xml
34# .idea/uiDesigner.xml
35
36# Gradle:
37# .idea/gradle.xml
38# .idea/libraries
39
40# Mongo Explorer plugin:
41# .idea/mongoSettings.xml
42
43## File-based project format:
44*.ipr
45*.iws
46
47## Plugin-specific files:
48
49# IntelliJ
50/out/
51
52# mpeltonen/sbt-idea plugin
53.idea_modules/
54
55# JIRA plugin
56atlassian-ide-plugin.xml
57
58# Crashlytics plugin (for Android Studio and IntelliJ)
59com_crashlytics_export_strings.xml
60crashlytics.properties
61crashlytics-build.properties
62fabric.properties

Generowanie plików .gitignore z linii poleceń

Istnieje możliwość szybkiego generowania pliku .gitignore z linii poleceń. Dla systemu linux wystarczy dodać obsługę nowego polecenia gi.
Uruchamiamy w linii poleceń:

1echo "function gi() { curl -L -s https://www.gitignore.io/api/\$@ ;}" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc

Następnie, aby utworzyć plik .gitignore wystarczy wpisać

1gi maven,intelij >> .gitignore

Tłumaczenia: